Adwokacki blog


Zakupy w internecie

Opublikowano dn. 17.11.2014r. w Prawo cywilne
Sklepy internetowe kuszą nas atrakcyjnymi ofertami przez cały rok. Na co powinniśmy zwrócić uwagę dokonując zakupów on-line? Co zrobić, gdy nie jesteśmy zadowoleni z zakupu? Jak zareagować, gdy zakupów w sieci dokonują dzieci?

Po pierwsze: przeczytaj regulamin i w razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe zobowiązani są przepisami prawa do udzielenia konsumentowi określonych informacji, które powinny znajdować się w regulaminie sklepu. Informacje te dotyczyć powinny m.in. danych przedsiębiorcy wraz z numerem wpisu do stosownego rejestru oraz danych organu, który zarejestrował jego działalność gospodarczą, istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu, ceny lub wynagrodzenia obejmujących wszystkie ich składniki, w szczególności cła i podatki, zasad zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztów oraz terminu i sposobu dostawy, prawie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków wynikających z ustawy. Sklep internetowy powinien ponadto stosować regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Niewywiązanie się z tego obowiązku uznawane jest w świetle prawa za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i może skutkować ukaraniem przedsiębiorcy karą pieniężną.

Zdarza się, że e-sklepy stosują klauzule niedozwolone. W szczególności naszą uwagę powinny zwrócić z jednej strony treści wskazujące na ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy, z drugiej zaś strony - uprawnień konsumenta. Przykładowo można tu wskazać np. na niedozwolone ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, czy ograniczenie uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Klauzule takie, zakwestionowane przez Sąd i wymienione na stronie http://www.oukik.gov.pl z mocy prawa nie wiążą konsumentów.

Po drugie: trzymajmy się terminów i procedury, aby skutecznie korzystać ze swoich uprawnień. Dokonując zakupów przez internet, zgodnie z terminologią prawniczą zawieramy umowę na odległość, czyli bez jednoczesnej obecności obu stron. Zawarcie takiej umowy powoduje, iż jako konsumenci mamy możliwość odstąpienia od niej, bez podania przyczyny co do zasady w terminie 10 dni kalendarzowych. Sprzedawca może ten termin wydłużyć np. do 30 dni i wówczas jest on dla naswiążący. Termin taki liczy się od dnia wydania rzeczy nabywcy, natomiast w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi - od dnia zawarcia umowy. Do odstąpienia, a zatem w praktyce – rezygnacji z zakupu danego towaru – wystarczy wysłanie we wskazanym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy np. pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Odstąpienie nie może być uzależnione od zapłaty jakiejkolwiek „kary” czy „odstępnego”. Dobrze jest posiadać stosowne potwierdzenie wysłania takiego oświadczenia, dlatego też zalecanym jest przesyłanie wszelkich pism listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Towar należy zwrócić sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca z kolei, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić zapłaconą cenę.

Przepisy regulujące m.in. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zmienią się z dniem 25 grudnia 2014 r. - na korzyść konsumentów. Od tej daty będziemy mieli z mocy prawa 14 dni na rezygnację z zakupu i złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie. Każdy sklep internetowy winien zamieścić na swojej stronie wzór formularza odstąpienia od umowy, przy czym konsument nie jest zobligowany do korzystania z niego.

Niezależnie od powyższego pamiętajmy, że jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia wydania nam towaru wykryjemy jego niezgodności z umową, przysługuje nam możliwość wyboru w zakresie żądania od przedsiębiorcy wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad, albo nieodpłatnej naprawy. O niezgodności towaru musimy zawiadomić sprzedawcę obligatoryjnie w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia. Sprzedawca co do zasady naszym wyborem jest zobowiązany. Jeśli jednak naprawa albo wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, bądź gdy sprzedawca nie zdoła uczynić naszemu żądaniu zadość, wtedy – w drugiej kolejności - możemy żądać obniżenia ceny, albo od umowy odstąpić (o ile niezgodność towaru z umową jest istotna).

Wskazane wyżej procedury znajdują zastosowanie tylko wówczas, gdy stronami umowy są konsument z jednej strony i przedsiębiorca z drugiej - w rozumieniu stosownych przepisów. Możemy zatem od umowy odstąpić wtedy, gdy nabyliśmy towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą od przedsiębiorcy. Nie mamy takiej możliwości, gdy zakupu dokonaliśmy w celu związanym z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, a zatem jako przedsiębiorcy. Takie uprawnienia nie przysługują, gdy obie strony umowy są osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Potrzecie: reaguj na poczynania dzieci w „sieci”.

Niekiedy może okazać się, że nasze niepełnoletnie dziecko zrobiło nam niespodziankę,dokonując bez naszej wiedzy i zgody zakupów przez internet. Pamiętajmy, iż codo zasady umowa zawarta przez osobę, która nie ukończyła lat 13 jest nieważna.Jeśli umowę taką zawarła osoba w przedziale wiekowym od 13 do 18 roku życia, a umowa ta nie należy do powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jej skuteczność zależy od potwierdzenia przez rodzica. W przypadku powzięcia przez rodziców informacji o tego typu aktywności dzieci w sieci, powinniśmy o zaistniałym stanie rzeczy poinformować sprzedawcę. W razie braku zgody rodzica na zawarcie danej umowy i jej niepotwierdzeniu przez niego- jest ona nieważna. W konsekwencji dostarczony towar należy zwrócić, a przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu zapłaconej kwoty.

Treść artykułu nie jest formą doradztwa prawnego. Każda sprawa wymaga dokonania przez adwokata odrębnej analizy.

Adwokat Natalia Majchrzak