Adwokacki blog


SPÓŹNIENIE W ODRZUCENIU SPADKU

Opublikowano dn. 06.04.2019r. w Prawo cywilne

SPÓŹNIENIE W ODRZUCENIU SPADKU

Czy jest możliwe odrzucenie spadku po terminie?

Spadkobierca może odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Wskazany termin 6-miesięczny jest terminem zawitym, co oznacza, że po jego upływie wygasa uprawnienie spadkobiercy do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku i nie podlega przywróceniu. Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 

Konsekwencją niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie jest:

1)     dla spadków otwartych po 18.10.2015 r. -przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - czyli zarówno pasywów jak i aktywów z tym, że za długi spadkowe odpowiada się wyłącznie do wysokości masy spadkowej – sposób ten chroni osobę dziedziczącą spadek w sytuacji, gdy długi spadkowe znacznie przekraczają jego wartość,

2)     dla spadków otwartych przed 18.10.2015 r. –przyjęcie spadku wprost (przyjęcie proste) – czyli całego spadku, ale też bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Jedyną możliwością przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia jest sytuacja w której oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. (art. 1019 k.c.) Prawo do uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wygasa w przypadku błędu po upływie roku od jego wykrycia. Uchylenie się od skutków powinno nastąpić przed sądem, przy czym spadkobierca musi oświadczyć, że spadek odrzuca – sąd przeprowadza rozprawę, której celem jest ustalenie czy w konkretnej sprawie świadczenie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, jednak ciężar dowodu spoczywa na spadkobiercy.

Należy pamiętać, iż termin 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku dotyczy także małoletnich spadkobierców. W przypadku dzieci termin ten liczony jest od dnia, w którym o tytule powołania dziecka do spadku dowiedział się jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun prawny, a nie od dnia, w którym dziecko samo świadomie powzięło taką wiadomość. W świetle utrwalonego już orzecznictwa Sądu Najwyższego złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie - na czas trwania postępowania - biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r. sygn. I CSK 329/13, OSNC 2014/9/93).


Powyższa informacja nie stanowi porady prawnej ani innego rodzaju opinii. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny adwokata.