Adwokacki blog


NOWE! Urlop macierzyński, urlop rodzicielski,świadczenie rodzicielskie

Opublikowano dn. 12.01.2016r. w Prawo pracy

Odpoczątku stycznia 2016 roku obowiązują istotne zmiany dotyczące urlopów dlaosób, które zostały rodzicami.

Wzwiązku z narodzinami dziecka rodzicom przysługują obecnie dwa rodzaje urlopów:urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dzieckaoraz urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni w związku z urodzeniem jednego dziecka(gdy rodzą się bliźnięta bądź trojaczki wymiar każdego z tych urlopów jeststosunkowo wydłużony – odpowiednio macierzyńskiego do 31-37 tygodni, arodzicielskiego do 34 tygodni).

Wprzypadku prowadzenia przez młodą mamę działalności gospodarczej, ma onamożliwość podzielenia się urlopem z ojcem dziecka zatrudnionym na etacie.Niezmiennie, pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zarezerwowane jest dlamamy. Dopiero po tym czasie rodzice mogą dowolnie dzielić się przysługującymurlopem. Każdorazowo wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest napodstawie składek rodzica, który z tego urlopu korzysta.

Obowiązywaćteż zaczęła zasada, że z urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego korzystaćmoże inny członek rodziny, w przypadkach szczególnie uzasadnionych (śmierćmatki dziecka, pobyt w szpitalu, porzucenie dziecka, brak możliwościsamodzielnej egzystencji matki dziecka).

Rodzice,którym zależy na szybkim powrocie do pracy, ale z możliwością korzystania jednocześniez urlopu, są w korzystniejszej niż dotychczas sytuacji. Mogą oni podjąć pracę wwymiarze maksymalnie połowy etatu, a urlop zostaje im proporcjonalnieprzedłużony.

Urloprodzicielski będzie można odbyć bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Wniosek o jego udzielenie w pełnymwymiarze po urlopie macierzyńskim można złożyć w ciągu trzech tygodni od dnia porodu.Pozostałe terminy, na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lubich części, również zostaną wydłużone do 3 tygodni. 

Korzystniejszesą też regulacje odnoszące się do urlopów ojców. Mają oni 2 lata naskorzystanie z przysługującym im 2 tygodni urlopu, które mogą podzielić na dwieczęści w dowolnym czasie.

Istotnymnovum jest świadczenie rodzicielskie, przysługujące osobom niepobierającymzasiłku macierzyńskiego.  Mogą one ubiegaćsię o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Uprawnionymido skorzystania z niego są w szczególności osoby bezrobotne (bez względu odtego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy), studenci oraz osoby pracujące naumowach cywilnoprawnych, czyli np. na umowę o dzieło lub zlecenie.

Świadczenierodzicielskie przyznawane jest na rok od urodzenia się dziecka, zaś w wypadkuurodzenia bliźniąt – przez 65 tygodni, przy trojaczkach – 67 tygodni,czworaczkach - 69 tygodni, przy piątce i więcej dzieci – 71 tygodni. Rodzicomwypłacana jest kwota 1.000 zł miesięcznie.

Czasna zgłoszenie wniosku o to świadczenie wynosi 3 miesiące od dnia porodu. Wrazie złożenia wniosku po tym terminie, wypłata świadczenia będzie odbywać siędopiero od dnia złożenia wniosku.

Świadczenieto będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, przy czymświadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od dnia 1 stycznia 2016 r. doukończenia przez dziecko 1 roku życia (bądź dłużej w przypadku urodzeniabliźniąt i wieloraczków).