Adwokacki blog


Jak napisać pozew o rozwód?

Opublikowano dn. 02.01.2017r. w Postępowanie cywilne

Sprawęo rozwód rozpoczyna wniesienie pozwu.

 

Takipozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, o którym mowa w art.126 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli:

1.      oznaczeniesądu, do którego jest kierowane,

2.      imię,nazwisko i adres każdej ze stron, a także ich przedstawicieli ustawowych ipełnomocników – jeśli są ustanowieni,

3.      oznaczenierodzaju pisma, a zatem wskazanie, że jest to pozew o rozwód,

4.      osnowęwniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności –szczególnie istotne, gdy sąd ma orzec o winie któregoś z małżonków,

5.      podpisstrony (albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika),

6.      wymienieniezałączników – obowiązkowym przy rozwodzie jest odpis skrócony aktu małżeństwa,

7.      numerPESEL powoda, czyli osoby, która składa pozew o rozwód.

 

Ponadtopozew o rozwód powinien zawierać:

-dokładnie określone żądanie, w tym wniosek o orzeczenie rozwodu z winy jednejlub obu stron bądź bez orzekania o winie,

-przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a zatem takich, którepotwierdzają, że pomiędzy małżonkami ustały więzi małżeńskie określane jako:gospodarcze, duchowe i fizyczne,

-a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

 

Pozewmoże również zawierać różne wnioski , np. służące do przygotowania rozprawy,czyli m.in. o wezwaniu na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;przeprowadzenie oględzin.

 

Ponadtow pozwie powód może żądać rozstrzygnięcia o:

-winie rozkładu pożycia albo zaniechania orzekania o winie;

-władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i okontaktach rodziców z dzieckiem;

-sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania, aw wyjątkowych sytuacjach może żądać eksmisji drugiego małżonka;

-podziale wspólnego mieszkania albo przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków;

-podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowodujenadmiernej zwłoki w postępowaniu;

-roszczeniach alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczeniarozwodu.