Adwokacki blog


DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC

Opublikowano dn. 25.01.2019r. w Prawo pracy

DELEGOWANIEPRACOWNIKAZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ O PRACĘ

Delegującpracownika do pracy w Niemczech należy ustalić, czy wyjazd jest podróżąsłużbową czy oddelegowaniem

 

I.               PODRÓŻSŁUŻBOWA

Należy odróżnićdwie kwestie związane z podróżą służbową:

I.                DIETYz tytułu podróży służbowej,

II.              WYNAGRODZENIEprzysługujące pracownikowi za pracę za granicą.

Zgodnie z art.775ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., podróżą służbowąjest wykonywanie przez pracownika zadania służbowego pozamiejscowością, wktórej znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.Zgodnie natomiast z art.128§ 1 k.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje wdyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym dowykonywania pracy. Podróż służbowa jest zatem czasem pracy o tyle, o ilepracownik podczas tejże podróży wykonywał pracę.

Co do zasadyczas podróży służbowej nie jest więc czasem pracy pracownika. Od reguły tejzostał ustalony jednak wyjątek. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego zdnia 23 czerwca 2005 r., II PK265/04,OSNP 2006, nr 5-6, poz. 76; czas podróży służbowej zaliczany jest do czasupracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. Wpozostałych przypadkach czas podróży służbowej przypadający poza harmonogramowegodziny pracy pracownika niejest zaliczany do jego czasu pracy.

Należności teustala się na postawie regulacji wewnętrznych lub na podstawie rozporządzenia MinistraPracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należnościprzysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowejjednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – dalej r.p.s.

Zgodnie z art.21ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym odosób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czaspodróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem - dowysokości określonej w odrębnych przepisach(przede wszystkim w przepisachr.p.s.).

W zakresieskładek zastosowanie będzie natomiast miał §2ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawywymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dalej r.z.u.s.–podstawy wymiaru składek nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróżysłużbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach r.p.s.

 

STAWKADIETY ZAPODRÓŻ SŁUŻBOWĄ NA TERENIE NIEMIEC WYNOSI 49 EURO

Przepisy rozporządzenia MinistraPracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należnościprzysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostcesfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (r.p.s.):

§ 13. [Dieta w czasie podróży zagranicznej]

1. Dieta wczasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia iinne drobne wydatki.

2. Dietaprzysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państwpracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

3. Należnośćz tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

1) za każdą dobępodróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) za niepełnądobę podróży zagranicznej:

a) do 8godzin -przysługuje 1/3 diety,

b) ponad8 do 12godzin - przysługuje 50% diety,

c) ponad12godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

4. Wysokośćdiety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona wzałączniku do rozporządzenia.

 

§ 14. [Przesłanki pomniejszenia diety]

1. Pracownikowi,któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne  wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonejzgodnie z § 13 ust. 3.

2. Kwotędiety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, żekażdy posiłek stanowi odpowiednio:

1)śniadanie -15% diety;

2) obiad- 30%diety;

3)kolacja - 30%diety.

3. Wprzypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewnionowyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracownikowi,który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną nawyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety,pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 16. [Zwrot kosztów noclegu; ryczałt]

1. Zanocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokościstwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnychpaństwach w załączniku do rozporządzenia.

2. W razienieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czasprzejazdu.

3. Wuzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg,stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa wust. 1.

4. Przepisówust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniająpracownikowi bezpłatny nocleg.

 

II.            WARUNKIPRACYW NIEMCZECH – STAWKA MINIMALNA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązkizgłoszeniowe i dokumentacyjne

Jeśli pracownicywyjeżdżają do Niemiec – do pracy to zgodnie z przepisami pracodawca musiprzygotować dokumentację w postaci:

1    A1 – dla pracowników (przynajmniej złożone wnioski w ZUS)

2)    Informacjadla pracowników uwzględniająca Stawki za godzinę ich pracy zgodne z niemieckimi(11,35 Euro brutto na godz.)

3)    Teczkaz kompletem dokumentów zawsze na budowie, m.in.: CEiDG/KRS z tłumaczeniem na j.niemiecki, kopia umowy z niem. kontrahentem, potwierdzenie zgłoszenia do ZOLL,umowy z pracownikami

4)    Przedwyjazdem zgłoszenie do ZOLLAMT z listą pracowników, terminem i miejscem pracy