Adwokacki blog


DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC

Opublikowano dn. 25.01.2019r. w Prawo pracy

DELEGOWANIE PRACOWNIKAZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ O PRACĘ

Delegując pracownika do pracy w Niemczech należy ustalić, czy wyjazd jest podróżą służbową czy oddelegowaniem


I.               PODRÓŻSŁUŻBOWA

Należy odróżnić dwie kwestie związane z podróżą służbową:

I.                DIETY z tytułu podróży służbowej,

II.              WYNAGRODZENIE przysługujące pracownikowi za pracę za granicą.

Zgodniez art.775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., podróżąsłużbową jest wykonywanie przez pracownika zadania służbowego pozamiejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałymmiejscem pracy. Zgodnie natomiast z art.128 § 1 k.p. czasem pracy jest czas, w którympracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innymmiejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Podróż służbowa jest zatem czasempracy o tyle, o ile pracownik podczas tejże podróży wykonywał pracę.

Co dozasady czas podróży służbowej nie jest więc czasem pracy pracownika. Od regułytej został ustalony jednak wyjątek. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższegoz dnia 23 czerwca 2005 r., II PK265/04, OSNP 2006, nr 5-6, poz. 76; czas podróżysłużbowej zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada wharmonogramowych godzinach pracy pracownika. W pozostałych przypadkach czaspodróży służbowej przypadający poza harmonogramowe godziny pracy pracownika niejest zaliczany do jego czasu pracy.

Należnościte ustala się na postawie regulacji wewnętrznych lub na podstawie rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawienależności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lubsamorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – dalejr.p.s.

Zgodniez art.21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety iinne należności za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osobyniebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych przepisach(przede wszystkim w przepisach r.p.s.).

Wzakresie składek zastosowanie będzie natomiast miał § 2ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i PolitykiSocjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalaniapodstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dalej r.z.u.s.– podstawy wymiaru składek nie stanowią diety i inne należności z tytułupodróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach r.p.s.


STAWKADIETY ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ NA TERENIE NIEMIEC WYNOSI 49 EURO

PrzepisyrozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawienależności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lubsamorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (r.p.s.):

§ 13.  [Dieta w czasie podróży zagranicznej]

1. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztówwyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróżyzagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcejpaństw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

3. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

1) zakażdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) zaniepełną dobę podróży zagranicznej:

a) do 8godzin - przysługuje 1/3 diety,

b) ponad8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c) ponad12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jestokreślona w załączniku do rozporządzenia.

 

§ 14.  [Przesłanki pomniejszenia diety]

1. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne,całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.

2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia,przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1)śniadanie - 15% diety;

2) obiad- 30% diety;

3)kolacja - 30% diety.

3. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach którejzapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężnąna wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa oddiety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 16.  [Zwrot kosztów noclegu; ryczałt]

1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów wwysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego wposzczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt wwysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje zaczas przejazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów zanocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którymmowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagranicznazapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

 

II.            WARUNKIPRACY W NIEMCZECH – STAWKA MINIMALNA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki zgłoszeniowe i dokumentacyjne

Jeślipracownicy wyjeżdżają do Niemiec – do pracy to zgodnie z przepisami pracodawca musi przygotować dokumentację w postaci:

1     A1 – dla pracowników (przynajmniej złożonewnioski w ZUS)

2)    Informacja dla pracowników uwzględniająca Stawkiza godzinę ich pracy zgodne z niemieckimi (11,35 Euro brutto na godz.)

3)    Teczka z kompletem dokumentów zawsze na budowie,min.: CEiDG/KRS z tłumaczeniem na j. niemiecki, kopia umowy z niem.kontrahentem, potwierdzenie zgłoszenia do ZOLL, umowy z pracownikami

4)    Przed wyjazdem zgłoszenie do ZOLLAMT z listąpracowników, terminem i miejscem pracy